İş bu ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ninonaylanmaması halinde sipariş tamamlanmayacak ve SİPARİŞ.MARKET herhangibir taahhüt altına girmeyecek olup, detaylı incelenmesi ile herhangi birsorun ya da anlaşılamayan bölümün olması halinde Müşteri hizmetleri ilegörüşerek onay vermenizi rica ederiz.

ÖNEMLİ: SATICI’ nın web adresinde bulunan ürünler ileilgili taahhütleri, stok, tedarik süreci ile sınırlı olup, aşağıda yer alanhususların gerçekleşmesi halinde sipariş iptali ve bedel iadesigerçekleşecektir. SATICI stoklarında bulunduğu sürece web adresindebelirtilen fiyat ve özelliklerdeki satışa arz edilmiş ürünü tedarik etmeyitaahhüt etmektedir. Ancak Sistem yada internette oluşacak gecikmeler yadaMüşteri’ nin alışveriş yapması aşamalarında ortaya çıkacak gecikme ve sairaksaklıklar ile Mükerrer sipariş yada son kalan stok ürünün farklı müşterilertarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stok ürünlerde meydana gelebilecekzayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değeri etkileyen haller veya stokta görünenürünlerin sipariş sonrasında Tüketici’ ye gönderilmesi öncesinde yapılan sonmuayenelerinde ayıp yada benzeri ürünün Tüketici’ ye gönderimini etkileyenhaller veya yasal mevzuata aykırılık ve benzeri nedenler ile ürününgönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerin ortaya çıkması ve sair SİPARİŞ.MARKET’denkaynaklanmayan sebeplerle stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar yada ürününtemin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumundaTÜKETİCİ’ ye bilgi verilerek sipariş iptal edilmek zorunda kalınacakolup, bu nedenle siparişin teslim edilmemesinden SİPARİŞ.MARKET SORUMLUOLMAYACAK, bu hususta herhangi bir yükümlülük altına sokulamayacak, siparişbedelinin iptal ve iadesi dışında Tüketici’ ye ekstra bir ayrıcalıksağlanmayacaktır.

SATICI BİLGİLERİ

0 216 630 11 10

Ünvanıwww.siparis.market (Bundan sonra SİPARİŞ.MARKET veya SATICI olarakanılacaktır)
Eposta Adresi[email protected]

MÜŞTERİ/TÜKETİCİ BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı
Adresi
Telefon
Eposta Adresi


1- ÜRÜN GENEL BİLGİLERİ

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Adedi,Satış Bedeli, Ödeme Şekli, Teslim adresi, teslimat şekli ve Var iseTeslimat(kargo) ücreti ile sair Ürün nitelikleri, aşağıda yer alan tablodagösterilmektedir. Kargo ücreti (tahakkuku halinde) toplam ödenecek bedelieklenecektir. Onaylamadan öncenin Tablonun tarafınızdan incelenmesini ricaederiz.

Tüketicinin herhangi bir dijital içerik satın alması halinde, dijitaliçeriklerin işlevselliğini etkileyecek teknik koruma önlemleri ve SATICI’ nınbildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangidonanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin yukarıda yer almayanbilgiler satın alınan ürünün online.Sipariş.Market.com.tr ‘desatışa sunulduğu sayfadaki tanıtım içeriğinde yer almaktadır. Ancak herdurumda, genel olarak kabul edildiği üzere, aksini belirten bir açıklama yokise Elektronik cihazlar ve dijital içeriklerin sıvı ile temasından kaçınılmasıve elektromanyetik ortamlardan uzak tutulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ödemenin Banka Ödeme araçları ile Yapılması: Ödeme şekli veplanı aşağıda yer alan tabloda belirtilmekte olup, peşin yada taksitli yapılanalışverişte Banka ödeme araçları kullanılmış ise Tüketici Bankası tarafındanayrıca SİPARİŞ.MARKET’in sağladığı taksit sayısından daha fazla taksit hakkınıntüketiciye sunulması yada peşin alımlarda taksit hakkı sağlanması, TÜKETİCİ’ yeekstra sağlanan haklar ile ilgili faiz, vade farkı ve sair muhatap BABKA olup, SİPARİŞ.MARKET’inherhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. SİPARİŞ.MARKET ürün satış aşamasındasağladığı haklar ve ürün arz şartları ile sınırlı olmak üzere Tüketici’ yekarşı sorumludur.

Ürün Açıklaması

Özellikle Kurban ürünü alan müşterilerimiz için; Müşteri, işbu şartları ve mesafeli satış sözleşmesini onaylaması ile 27 Kasım 2014 Tarih,29188 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli SözleşmelerYönetmeliği’ nin Cayma hakkının İstisnaları Başlıklı 15. Maddesi gereği;KURBANIN, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabukbozulma tehlikesi olan bir gıda ürünü olması, Kurban’ın hem süreli bir işlemolması hem Müşteri talebine istinaden alınan sipariş gereği temin ve 3.Kişilere de taahhütlerde bulunulması nedeni ile cayma hakkınıkullanamayacağını kabul eder. 

Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek Kişi
Fatura Adresi

Müşteri/Tüketici tarafından belirtilen şartlar yerine getirilerek siparişedilmiş ürünler 30(otuz) gün içerisinde SATICI tarafından tedarik edilerekMüşteri’ ye ulaştırılacaktır.

2- SİPARİŞ VE YASAL DEĞİŞİKLİKLER:

Ürün siparişleri, ürünün seçilmesi, web adresinde bulunun özellikleriüzerinden sipariş formunun doldurulması, ödeme seçeneklerinin belirlenmesi, ÖNBİLGİLENDİRME FORMUNUN ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI ve işlemintamamlanması açısından ödemenin kredi kartı, eft ya da havale ile yapılmasıgerekmektedir.

SİPARİŞ edilen ürün ile ilgili olarak, sipariş aşamasında yada siparişsonrasında meydana gelebilecek yasal değişiklikler ve sair sebepler ile ortayaçıkacak KDV artışı, Ek vergilendirme, bandrol, harç tahakkuku ve sair KamuKusurum ve Kuruluşlarına ödenmesi/iletilmesi gerekecek bedeller ile ilgiliolarak mevzuat gereği meydana gelecek değişikliklerde, TÜKETİCİ lehine vealeyhe olan hususların SİPARİŞ.MARKET tarafından uygulanması zaruri olup,bunlar nedeni ile ortaya çıkabilecek ek bedellerden TÜKETİCİ sorumlu olacaktır.Bu tür hallerde diler ise TÜKETİCİ, sipariş sevk öncesi ya da sevkiyatsonrasında bu sözleşmede ve yasal mevzuatta belirtilen İPTAL/CAYMA hakkınıkullanabilecektir.

3- ÜRÜN TESLİMİ

Ürünün taşımasını yapacak KARGO Şirketi ve Kargo takip Numarası ayrıcaTÜKETİCİ üyelik sayfasında yer alan siparişler hususundaki bölümdegörülebilecek olup TÜKETİCİ teslimat adresi dahil ilgili hususları siparişsonrası takip ve kontrol edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30(otuz) günlüksüreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’yeyani MÜŞTERİ’ ye veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir.Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecekise TÜKETİCİ/MÜŞTERİ, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişininadı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’yabildirmek zorundadır. Teslim anında TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin ya da teslimalacak kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi SİPARİŞ.MARKET edimini tamve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle,TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslimalmamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilenniteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslimedilmesinden sorumludur.

4- CAYMA HAKKI

Siparişinizi, oluşturmanızın ardından 1(bir) saat içerisinde, hiçbir hukukive cezai sorumluluk söz konusu olmaksızın sanal mağaza üzerinden iptaledebilirsiniz. Siparişlerim menüsüne gelerek Siparişinizin içinde yer alan ‘’İptalTalebi Yap’’ butonuna bir kez tıklamanız yeterlidir.

Ücret iadeniz sipariş durumunuz İptal Edildi göründüğünde eş zamanlı olarakgerçekleşmektedir. Kartınıza yansıması Bankadan bankaya değişebilmekle birliktebirkaç gün içinde gerçekleşmekte olup, detaylı takibini bankanızdansağlayabilirsiniz.

Eğer, ‘’İptal Talebi Yap’’ butonunuz aktif değilse, 1(bir) saatlik sürenizdolmuş demektir. Bu durumda iptal yapılamayacaktır ancak Kargo tarafındangetirilen siparişi teslim almamanız veya teslim alarak aşağıda detayları belirtilenİADE/CAYMA prosedürünü yerine getirmeniz halinde de iade işlemlerigerçekleştirilecektir.

Sipariş İptal Etme/Cayma Hakkı Prosedürü:

Tüketicinin Korunması Hakkında Mevzuat gereği TÜKETİCİ, MesafeliSatış Sözleşmesi’nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçegöstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmeninkurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’ nin veyaTÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar.Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicininveya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketicitarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığısözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişininilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkınkullanıldığının; İnternet sitesi veya faks veya elektronik posta veya taahhütlümektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Satış sözleşmesindebelirtilen şartlar dairesinde kullanılmaksızın, ürün yada ambalajı zarargörmeksizin, ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarınınçıkarılmamış olması şartları bir arada gerçekleşmek üzere sanal mağazadabelirtilen KARGO Şirketi aracılığı ile ücretsiz olarak iadesi yeterlidir. Buhakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ yeteslim edilen ürünün SATICI’ ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağıörneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasınıtakip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ ninbanka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili bankanezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

Cayma Hakkı hususunda detaylı bilgilendirme için lütfen İptal İadekoşullarını okuyunuz.

5- TÜKETİCİ/ALIŞVERİŞ KREDİSİ KULLANILMASI HALİNDE CAYMA HAKKI VE SAİRHUSUSLAR

TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin “Alışveriş Kredisi” ile ödeme seçeneğini seçmesihalinde, TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin, Anında/Mesafeli Alışveriş KredisiSözleşmesi’nden cayma hakkının, Banka ve TÜKETİCİ/MÜŞTERİ arasındakiAnında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul,beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin SATICI ile imzaladığı işbu MesafeliSatış Sözleşmesi’nden cayması, Banka ile arasındaki Anında/Mesafeli AlışverişKredisi Sözleşmesi’ni otomatikman SONA ERDİRMEYECEKTİR. TÜKETİCİ’nin, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nden cayması için caymatalebini Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nde belirtilen süreleriçerisinde, yine Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nde öngörülenusule uygun olarak kredi veren Banka’ya yöneltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda,TÜKETİCİ tarafından Banka’ya yapılması gereken bildirimin hiç yapılmaması veyageç yapılması durumunda ya da Banka ile TÜKETİCİ arasındaki kredi ilişkisi ileilgili SATICI’ nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

6- TÜKETİCİLERİN ŞİKAYET VE İTİRAZLARI:

Siparişinize ve/veya siparişinize konu ürüne ve/veya siparişle ilgiliherhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıdabelirtilen iletişim bilgileri veya www.siparis.market internetsitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SİPARİŞ.MARKET’eiletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikâyet başvurularınız derhal kayıtlaraalınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeyeçalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır. Ayrıca, şikayetbaşvurularınızı doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işlemininyapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesineyapabilirsiniz (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayındabelirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2018 yılı için Tüketici HakemHeyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkinparasal sınırlar; ilçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 4.570(dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki iltüketici hakem heyetleri için parasal sınır 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş)Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arası, Büyükşehirstatüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üstparasal sınır 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası, Büyükşehirstatüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri içinparasal sınır 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı binsekiz yüz altmış) Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.).

7- YASAL DAYANAK

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarıncaTüketici, belgeyi imzalamadıkça veya web adresi üzerinde elektronik ortamdaonaylamadıkça mesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu ÖN BİLGİLENDİRMEFORMU, aşağıda yer alan tarihte, 6502 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKANUN ve ilgili mevzuat ile buna uygun olarak düzenlenmiş MESAFELİ SÖZLEŞMELERYÖNETMELİĞİ uyarınca düzenlenmiştir.

Ben TÜKETİCİ/MÜŞTERİ olarak, İşbu 7(yedi) genel maddedenibaret ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’ nda belirtilen tüm hususları okudum, anladım,serbest iradem ile gayri kabili rücu kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım,teyit ettim, yükümlülüklerini taahhüt ettim.

Adı Soyadı
E-mail
Tarih
İmza