İNTERNETSİTESİ/MOBİL SİTE/MOBİL UYGULAMA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ  

Sözleşmenin Tarafları:

İş buSözleşme;

a) www.siparis.market internetsitesi üzerinden faaliyette bulunan (bundan böyle sözleşme içerisinde “SİPARİŞ.MARKET”olarak kısaltılacaktır) ile

b) …………(Adres)…………………. Adresindemukim, ……………(Ad-Soyad)………………………………., www.siparis.market internetsitesine, Mobil Siteye, Mobil Uygulamaya üye olan, üyelik sayfasında kendisitarafından belirtilecek adreste mukim internet kullanıcısı (bundan böylesözleşme içerisinde “Üye” olarak kısaltılacaktır) arasında mutabakatile kabul edilmiştir. www.siparis.market olarakbelirtilen hususlar dahil aşağıda yer alan düzenlemelerin tamamı Mobil Site veMobil Uygulamalar dahil tüm sanal platformlar için geçerli kabul edilmişolup, Üye bu hususu iş bu sözleşmeyi onaylamakla kabul etmişsayılacaktır.

2.Sözleşmenin Konusu:

İşbuSözleşme www.siparis.market internetsitesinden ve belirtilen şartlar ve ücretler mukabilinde SİPARİŞ.MARKETtarafından sunulan hizmetlerden, satışa arz edilmiş ürünlerden, üyeye özelayrıcalıklardan üyenin faydalanması, Üyenin dilediği zamanda bildirimdebulunarak bu verdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcutolmak üzere iş bu sözleşmenin onaylanması sureti ile verdiği telefon ve e-mailbilgilerine SİPARİŞ.MARKET tarafından ürün ve hizmet tanıtım, kampanya ve sairticari faaliyetleri hususunda bildirim(Sms, E-mail, sesli arama, doğrudan aramadahil) yapabilmesi hususlarını düzenlemektedir.

3.Sözleşmenin Hükümleri:

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIVE GİZLİLİK

www.siparis.marketweb sitesinden veya mobil internet sitesinden veya SİPARİŞ.MARKET mobiluygulamalarından işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtım ve benzeriningönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren, alışveriş yapanmüşterilerimizin verdikleri veriler, bazı kişisel bilgiler(isim, yaş, ilgialanlarınız, e-posta vb…) müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleriuyarınca, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, dönemsel kampanyaçalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerininkurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri“sınıflandırma” çalışmalarında, sadece SİPARİŞ.MARKET bünyesinde kullanılmaktave SİPARİŞ.MARKET tarafından işlenmektedir. SİPARİŞ.MARKET,üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksibir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyetdışı hiçbir nedenle kullanmamakta ve 3. Kişiler ile paylaşmamaktadır.(Bakınız Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikaları)

Ayrıca, SİPARİŞ.MARKET’e ait olan www.siparis.market webve mobil sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olancihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusucihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanaktanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. www.siparis.marketziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğüçerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnindebelirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinmebilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenliolarak saklayacaktır.

SİPARİŞ.MARKET,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında verisorumlusu olarak Üye tarafından üyelik ve alışveriş aşamaları dahil verilenbilgileri, Üye kişisel verilerini (Aksi Üye tarafından bildirilinceye kadar veÜye tarafından hiçbir sorumluluk olmaksızın her zaman verilen izinler kısmen yada tamamı ile iptal edilme hakkına sahip olmak üzere) kaydedecek,sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat dairesindekoruyacaktır. SİPARİŞ.MARKET’ un kişisel verilerin korunması hususundasorumluluk ve taahhütlerini, kişisel verilerin korunması politikalarını okumanızırica ederiz. 

3.2. İş bu sözleşmede açık birşekilde taahhüt edilmemiş hiçbir husus, SİPARİŞ.MARKET aleyhine varmış gibiyorumlanamaz. Aksi SİPARİŞ.MARKET tarafından yazılı olarak belirtilmediğisürece SİPARİŞ.MARKET, sitede yer alan ürün ve hizmetler için sitede ilanedilen ücretleri talep etme hakkına sahip olacaktır.

3.3. SİPARİŞ.MARKET, www.siparis.market web sitesi ya daMobil site ya da Mobil uygulama adreslerini ya da markasını her zaman ve ayrıcabir gerekçe belirtmesine lüzum olmaksızın değiştirme hakkına sahip olup,bunların değişimi sonrasında üye bilgilerini de yeni İnternet sitesi, mobiluygulama, mobil siteye taşıma hakkına da sahiptir.

3.4. SİPARİŞ.MARKET, İnternetsitesi, Mobil site, Mobil uygulama vb. yer alan sanal mağazasında satışa arzettiği ürünler ve stokları ile sorumlu olup, stok bulunmayan yada müşterilerintalepleri neticesinde stokları tükenen ürünleri yeniden üretme yada tedarik ileyükümlü olmayacaktır. Sanal mağaza dışındaki mağazalar ile sanal mağazada yeralan ürünler stok ve nitelik bakımından farklılık gösterebilir. Sistemsel hata,yoğun üye talepleri ve sair nedenler ile stokta görünen ürünün, stokyetersizliği nedeni ile temin ve Üye’ ye sevkinin gerçekleştirilememesidurumunda Üye, SİPARİŞ.MARKET, Üye menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğindenve stoku bulunan ürünü zaten Üye aleyhine bir husus olmaksızın sevk etmektenkaçınmayacağından, stok yetersiz/temin edilmeyen bu ürün ile ilgili olarakkendisine bedel iadesi yapılmasını, ürünün temin edilmesini talep etmeyeceğinikabul ve taahhüt eder.

3.5. İş bu üyelik sözleşmesi, Üye’ye herhangi bir maddi taahhüt ya da yükümlülük getirmemektedir. Üye ancak www.siparis.market web adresindensipariş edeceği ürün ve hizmetlerin bedelleri ile buna ilişkin sair ücretleriödemekle yükümlü olacaktır. Üyelik için ayrıca herhangi bir ücret taahhütettirilmeyecektir.

3.6. SİPARİŞ.MARKET, iş bu sözleşmeninimzasından sonra, üyelik sitemini çeşitlendirebilir, farklı taahhütler altındafarklı nitelikli üyelikler ihdas edebilir (GOLD üyelik, PLATİNYUM üyelik yadasair değişik adlar altında), iş bu sözleşme tarafı üye’ ye verilmiş haklardan,üyelik özelliklerinden daha geniş nitelikli, daha farklı özellikli,ayrıcalıklar, indirim hakları içeren, ücretli yada sair taahhütlere havi üyelikçeşitleri ihdas edebilir ve 3. Kişilere bu haklar Üye’ ye ayrıca bir bildirimolmaksızın verilebilir. Bu halde Üye’ nin rızası olmaksızın üyeliği ücretliolarak ya da sair taahhütler verilmeksizin değiştirilmeyecek, Üyeye ekstra biryükümlülük yüklenmeyecek ancak üye, ücretli ya da sair taahhütleri vererekmevcut üyeliğini istediği şekilde değiştirebilecektir. Üye, başkaniteliklere/talep ettiği özelliklere haiz Üyeliğe geçmeden, mevcut üyeliği ileücretli ya da başkaca nitelik/taahhütlere havi hizmetlerden yararlandırılmasınıtalep edemeyecektir.

3.7. ÜYE, dilediği zamanda talebiniSİPARİŞ.MARKET’ e www.siparis.market internetsitesinde mevcut üyelik sayfası ile ücretsiz şekilde bildirimde bulunarak buverdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcut olmak üzere; işbu sözleşmenin onaylanması anında verdiği cep telefonu ve sair telefonlar ilee-mail adreslerine SİPARİŞ.MARKET tarafından her zaman yasal mevzuat dairesindeürün ve hizmet tanıtımı, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususundabildirim(MMS, Sms, E-mail, sesli arama, doğrudan arama dahil) yapabilmesihususunda açık ve doğrudan onay verdiğini kabul etmiş olup, bu husustagönderilen bildirimlere ,ilişkin olarak SİPARİŞ.MARKET’ un izinli ticariişletme olduğunu kabul etmiştir.

Üye, www.siparis.market internet sitesineüye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğruolduğunu, SİPARİŞ.MARKET’ un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyleuğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.8. Üye, www.siparis.market internet sitesineüye olurken kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlaraveremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Busebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili mercilertarafından SİPARİŞ.MARKET’ a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplerekarşı, SİPARİŞ.MARKET’ un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlütazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.9. Üye, www.siparis.market internet sitesindemevcut üyelere özel hizmetlerden faydalanırken yasal mevzuat hükümlerine riayetetmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde,doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyibağlayacaktır.

3.10. Üye, www.siparis.market internet sitesinive portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlakaaykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaçiçin, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz,almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veyasatışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarınınhizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truvaatı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.11. www.siparis.market internet sitesindeüyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler,tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüşve düşüncelerin SİPARİŞ.MARKET ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SİPARİŞ.MARKET’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerinuğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri’ninuğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardandolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.12. SİPARİŞ.MARKET, üyeverilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerinegelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.siparis.market internet sitesininve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi birzarar yüzünden SİPARİŞ.MARKET’ dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabuletmiştir.

3.13. Üye, diğer internet kullanıcılarınınyazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayıkabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklartamamen üyeye aittir.

3.14. İşbu üyelik sözleşmesi içerisindesayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniylecezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SİPARİŞ.MARKET’i bu ihlallerinhukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle,olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SİPARİŞ.MARKET’in üyeye karşıüyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkısaklıdır.

3.15. SİPARİŞ.MARKET’ in her zamantek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya,belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder.Bu durumda, SİPARİŞ.MARKET’ in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.16. SİPARİŞ.MARKET, www.siparis.market internet sitesindeyer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği vegüncelliği hiçbir surette SİPARİŞ.MARKET tarafından garanti ve taahhütedilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerinve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zararauğradığı iddiasında bulunamaz. SİPARİŞ.MARKET hiçbir şekil ve surette ön ihbarave/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portalhizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. SİPARİŞ.MARKETweb Sitesi’nin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbirialmıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgiliherhangi bir garanti verilmemektedir.

3.17. Bu www.siparis.market internet sitesineerişimden, sitede yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan gereksedolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevimenfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun SİPARİŞ.MARKET,yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgilerive/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

3.18. www.siparis.market internetsitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme vedokümanlar münhasıran SİPARİŞ.MARKET mülkiyetinde olup, bu malzeme vedokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarıilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafındanizinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adıgeçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıcafikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.19. www.siparis.market internet sitesindemalzemeler ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez,kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

3.20. SİPARİŞ.MARKETtarafından www.siparis.market internetsitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasalmevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servissağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih vesaat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudanbağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilertoplanabilir.

3.21. SİPARİŞ.MARKET kullanıcılarınadaha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, siteninkullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerineve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerinikullanabilir. SİPARİŞ.MARKET, üyenin portal hizmetlerini alırken www.siparis.market internet sitesiüzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.22. SİPARİŞ.MARKET, üyenin kişiselbilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklereuygun hareket etmek veya SİPARİŞ.MARKET ya da SİPARİŞ.MARKET sitesine tebliğedilen yasal işlemlere uymak; (b) SİPARİŞ.MARKET ve SİPARİŞ.MARKET web sitesiailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğunaiyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.23. SİPARİŞ.MARKET web sitesinin virüsve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlardahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması içinkullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayısağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye SİPARİŞ.MARKET web sitesi’ negirmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata vebunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabuletmiş sayılır.

3.24. SİPARİŞ.MARKET, siteniniçeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi birhizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SİPARİŞ.MARKET web sitesinde kayıtlıkullanıcı bilgi ve verilerini silme, ürünleri dilediği zaman kaldırma, satıştançekme hakkını saklı tutar.

3.25. SİPARİŞ.MARKET, üyeliksözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtaragerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptaledebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm,yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.26. Taraflar, SİPARİŞ.MARKET’ eait tüm ticari defter, mail, not, elektronik veri, bilgisayar kayıtları vebenzerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193′ e uygunşekilde geçerli ve usulüne uygun delil olarak kabul edileceğini ve iş busözleşmenin aynı zamanda bir delil sözleşmesi olduğunu gayri kabili rücu kabulve beyan eder.

4.Sözleşmenin Süresi ve Feshi:

İş busözleşme Üye tarafından kabul edildiğini beyan ile yürürlüğe girer. SİPARİŞ.MARKETsözleşmeyi üye’ ye arz ederek kabul edilmiş sayılmakla birlikte Üye tarafındanonaylanmamış sözleşmeler SİPARİŞ.MARKET’ e karşı kullanılamayacaktır.

İşbusözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SİPARİŞ.MARKET tarafındanüyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SİPARİŞ.MARKET, üyeninüyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, üyeninüyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.Anlaşmazlıkların Çözümü:

İşbusözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Adalet Sarayı Mahkemeleri ve İcraDaireleri yetkilidir.

6. Yürürlük:

Üyenin,üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğuve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbuSözleşme üyenin üye olması anında verdiği onay ile akdedilmiş ve taraflar içinyürürlüğe girmiştir. Üye tarafından elektronik ortamda onay verilmiş olmasıyeterli olup, ayrıca üyenin ıslak imzasına lüzum bulunmamaktadır.

ÜYE                                                   SİPARİŞ.MARKET LTD. ŞTİ.

Onay

– 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA-

– AYDINLATMA METNİ –

1. Tanımlar        :

Açık rızaBelirlibir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan,izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,
KişiselveriKimliğibelirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
Özelnitelikli kişisel veriKişilerinırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veyadiğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgiliverileri ile biyometrik ve genetik verileri,
KVK Kanunu6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
KVK KuruluKişiselVerileri Koruma Kurulu,
Kişiselverilerin işlenmesiKişiselverilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıtsisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yenidendüzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâlegetirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibiveriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

1. VeriSorumlusu ve Temsilcisi

İşbuAydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuatauygun olarak, VERİ SORUMLUSU, …………. VD: …………………. vergi Numarasıile kayıtlı, …………………….. Mersis No’ lu SİPARİŞ.MARKET olup, iş buAYDINLATMA FORMU, SİPARİŞ.MARKET nezdinde Kişisel Verilerin işlenmesiile ilgili AYDINLATMA METNİ’ ne ilişkin TEBLİĞve sair ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmeleri içermektedir. 

KVKK ve ilgili mevzuat hükümleriuyarınca yukarıda iletişim bilgileri verilen SİPARİŞ.MARKET verisorumlusu olarak tanımlanmış olup, KVKK uyarınca gerekli iş ve işlemlerin SİPARİŞ.MARKETadına yürütülmesi hususunda belirlenecek VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ ayrıca https://www.siparis.market/gizlilik-politikasi/internet adresinde gösterilmektedir.

2. KişiselVerilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

SİPARİŞ.MARKET tarafından sunulan faaliyetlerkapsamında toplanan yada Kişisel Veri ilgilisi tarafından verilen KişiselVeriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca, veri sorumlusu SİPARİŞ.MARKETtarafından KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Reklam,Tanıtımı kampanya vb. pazarlama süreçlerinde kullanılmak yanında, SİPARİŞ.MARKETfaaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve sair yasal düzenleme vezorunluluklar nedeni ile aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek,kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izinverdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerdeişlenebilecektir. Söz konusu kişisel Veriler, yasal olarak verilerin işlenmesihususundaki düzenlemeler dışında, iş bu AYDINLATMA FORMU’ nun incelenmesinimüteakip ayrıca Kişisel Veri Sahibi tarafından AÇIK ONAY verilmesi halinde;

 • kampanya bildirimleri,
 • yeni ürün duyuruları ve çaprazalışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veyahizmetlerin tanıtımı,
 • promosyonu, kişiye özelkampanya,
 • reklam,
 • hedefleme,
 • analiz,
 • web sitesi/mobil uygulamalarüzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • iletişim için adres ve diğergerekli bilgileri kaydetmek,
 • gerekli bilgilendirmeleriyapabilmek,
 • elektronik (internet/mobil vs.)veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleridüzenlemek,
 • mesafeli satış sözleşmesi veTüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtındaakdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • kamu güvenliğine ilişkinhususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgiverebilmek,
 • yasal yükümlülüklerimizi yerinegetirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • SİPARİŞ.MARKET tarafından yürütülen Ticarifaaliyetlerin yürütülmesi yanında AÇIK RIZA/Muvafakatname formundabelirtilen ve Veri sahibi tarafından izin verilen diğer hususlar,

içinişlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda verilmesi halinde açık onaykapsamında hizmet alınan üçüncü kişiler dahil SİPARİŞ.MARKET işortakları ve tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özelhukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. SİPARİŞ.MARKET, yasalzorunluluklar ve kanunen tanınan haklar dışında, açık onay olsun ya da olmasınKişisel verileri kanunen yasaklanmış herhangi bir şekilde 3. Kişiler ilePAYLAŞMAMAKTADIR.

3. KişiselVerilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişiselverileriniz, SİPARİŞ.MARKET tarafından yukarıda belirtilen amaçlarlakullanılmak üzere şubelerde Veri sahibi tarafından bilgi verilmesi, web sitesiüyelik bilgileri, mesafeli satış sözleşmesi, web sitelerine yerleştirilmişçerezler ve sair kanunen izin verilen yöntemler yoluyla toplanabilmektedir.Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veriişleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilenamaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veriİşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11.maddesi uyarınca, SİPARİŞ.MARKET’ a başvurarak, kişisel verilerinizinişlenmesine ilişkin olarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğiniöğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse bunailişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacınıve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışındakişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlışişlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7 nci maddede öngörülenşartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarıncayapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıranotomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisialeyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırıolarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talepetme,

haklarınıher zaman kullanabilir ve bilgi talep edebilirisiniz. Usulüne uygun başvuru vetaleplerinizi SİPARİŞ.MARKET tarafından 30(otuz) gün içerisinde

Bilgi vebaşvuru taleplerinizi İletişim Formu‘na tıklayarakmailto:[email protected] adresinee-posta yolu ile gönderebilirsiniz.

5. Veriİşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıdabelirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi,verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesihâllerinde Veri Sahibi’ nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâldebaşvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’naşikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğincebaşvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

KişiselVerileriniz Hususunda SİPARİŞ.MARKET tarafından, yasal mevzuat gereğidüzenlenen KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKALARIMIZ incelemekiçin linki takipedebilirsiniz. İş bu politika, açık onay ve yasal mevzuat düzenlemeleri yanındaSİPARİŞ.MARKET kişisel verilerinizin korunması ve mevzuat dışı kullanılmamasıhususunda gerekli özeni, dikkati göstermekte ve 3. Kişiler tarafından buverilere ulaşımın engellenmesi hususunda gerekli teknolojik ve idari tedbirleriayrıca almaktadır.

SİPARİŞ.MARKET/sipariş.market A.Ş. MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ

– KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ VE TİCARİ İLETİŞİM KURMA AÇIKONAY/MUVAFAKAT FORMU –

Ad-Soyad                                   :………………………………………………………………………………

Cep TelefonNumarası      : ………………………………………………………………………………

E-mail                                          :………………………………………………………………………………

Adres                                            :………………………………………………………………………………

İndirimler,kampanyalar, ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama/ Ticari faaliyetlerve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında, incelenen AYDINLATMAFORMU’ na istinaden izin verilen iletişim kanalları ve Onaylar aşağıdaişaretlendiği şekildedir.

SİPARİŞ.MARKET’in, TARAFIMA SMS(Kısa Mesaj) göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

 SİPARİŞ.MARKET’in, TARAFIMA e-mailgöndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

 SİPARİŞ.MARKET’in, TARAFIMA Telefonve Sesli Mesaj yolu ile ulaşılmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

KİŞİSELVERİMİN İŞLENMESİNE AÇIK ONAY verilmesi kapsamında; SİPARİŞ.MARKET tarafından sunulan faaliyetlerkapsamında toplanan, herhangi bir şekilde tarafımdan paylaşılan, internetsitesine yerleştirilen çerezler(cookies) vasıtası ile elde edilen, iş bu izinonay formu ile tarafımdan verilmiş, satın aldığım ürünler, ürün sınıfları,alışveriş tercihlerim dahil, beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerimin veKişisel verilerimin SİPARİŞ.MARKET tarafından; kampanya bildirimleri,yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması, ürünve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam,hedefleme, analiz, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışverişyapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğergerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik(internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt vebelgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin KorunmasıHakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında ticari ilişki ve akdettiğimizsözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğineilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgiverilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal haklarınkullanılması, SİPARİŞ.MARKET tarafından yürütülen Ticari faaliyetlerinve Ticari amaçların yasal mevzuat dairesinde ifası, bu bilgilerin depolanmasıamacı ile yurtiçinde ve yurt dışında kendi yada hizmet aldığı ifayardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunansunucularda saklanmasına, AYDINLATMA FORMUNDA belirtildiği/tanımlandığışekilde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatdüzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilerimin İŞLENMESİNE, açık onayveriyorum/muvafakat ediyorum. Aydınlatma metnini okudum ve bir nüshasını aldım,dilediğim zamanda bu veriler ile ilgili Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu 11. Maddesi kapsamında(Aydınlatma formunda da belirtilen)talepte bulunabileceğimi,  haklarımı biliyorum.

Müşteri; İş bu izin/muvafakatname kapsamındaSİPARİŞ.MARKET’ a verdiği izin/onay/muvafakatleri, kısmen ya da tamamı ileiptal etmek yada Kişisel verileri hususunda bilgi almak istemesi halinde; [email protected]adresine e-posta gönderebilir                                                 

İş bu formunbir Nüshası ve AYDINLATMA Formu Tarafıma Verilmiştir.

Ek- KVKK Aydınlatma Formu

 Adı- Soyadı/İMZA/Onay                                       

 ..…/……./201…..