GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İŞLENMESİKURALLARI

1- GİRİŞ 

Sipariş Market A.Ş. (“Sipariş.Market”)’ye GİZLİLİK ve KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI hususunda verilen izinler ile kişisel verilerinkorunması konusundaki temel bilgiler aşağıda yer almakta olup, yönlendirmesayfasına onay vermeden önce iş bu açıklamaların ve bilgilendirme formununincelenmesi gerekmektedir.

İş bu KURALLARA yönlendirme yapan bölüme onay verilmesi durumunda bukuralların tamamı ile ilgili bilgi sahibi olunduğu, bunların okunduğu ve Verisahibi’ nin bu içerik ile ilgili olarak SİPARİŞ.MARKET’ e yetki verdiği KABULEDİLMİŞ SAYILACAKTIR.

SİPARİŞ.MARKET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 10’dandoğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alanaçıklamaları, müşteriler, web-sitemiz ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan3. kişilerin bilgi ve dikkatine sunar.

SİPARİŞ.MARKET, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki düzenlemelerikısmen ya da tamamı ile yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişikliklerçerçevesinde her zaman güncelleme hakkına sahip olup, yasal mevzuatdeğişiklikleri hem SİPARİŞ.MARKET hem de Müşteri/takipçilerimizibağlayıcı olarak kabul edilecektir.

2- AMAÇ VE KAPSAM

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVK Kanunu, kişiselverileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatıngizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerinikorumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinibelirlemek için düzenlenmektedir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik TicaretinDüzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümiçermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişiselverilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve MesafeliSözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerintoplanması ve kullanılması gerekmektedir.

3- TANIM ve KISALTMALAR

Bu bölümde politikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalarvb. kısaca açıklanır.

3.1.SİPARİŞ.MARKET: SİPARİŞ.MARKET

3.2.Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgüriradeye dayanarak açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilenonay.

3.3. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerleeşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir birgerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

3.4. Çalışan: SİPARİŞ.MARKET Personeli.

3.5. Hizmet Sağlayıcısı: SİPARİŞ.MARKET’ in hizmet aldığı ve/veyaverdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) personeli.

3.6. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçekkişi.

3.7. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyeilişkin her türlü bilgi.

3.9. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenildiği takdirde ilgili kişininmağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek niteliktekibilgiler.

3.10. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veyakısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmakkaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılmasıya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen hertürlü işlem.

3.11. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak verisorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

3.12. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını vevasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesindensorumlu ve Veri Sorumluları Sicili ‘ne kayıt yaptırmakla yükümlü gerçek veyatüzel kişidir.

3.13. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

3.14. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

3.15. KVK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetedeyayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

3.16. Politika: SİPARİŞ.MARKET, Kişisel Verilerin Korunması veİşlenmesi Politikası.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YOLLARI      :

https://www.siparis.market web sitesinden veya mobil internet sitesinden veyaSİPARİŞ.MARKET mobil uygulamalarından işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtımve benzerinin gönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren,alışveriş yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızalarıve mevzuat hükümleri uyarınca SİPARİŞ.MARKET tarafından işlenmektedir.

Ayrıca, SİPARİŞ.MARKET’ e ait olan https://www.siparis.market web vemobil sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olancihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusucihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanaktanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. https://www.siparis.market ziyaretçilerinedaha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbuKişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar vekapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak,işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

https://www.siparis.market çevrimiçive çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklızamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bubilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birliktekullanabilir.

5. SORUMLULUKLAR

5.1 Veri Sorumlusu

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayanyollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, eldeedilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasınınengellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişiselverilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.

SİPARİŞ.MARKET, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işlemeamaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından veyönetilmesinden sorumlu olup ve Veri Sorumluları Sicili açıldığında verisorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haizolacağını beyan eder.

5.2 Verilerin Korunmasından sorumlu temsilci

SİPARİŞ.MARKET, Veri Sorumluları Sicili kurulduğu zaman VeriSorumluları Sicili ’ne kayıt için gerekli olan veri sorumlusu temsilcisiatanması gerçekleştirecek olup, işbu kişi tüm kişisel verilerin korunması veişlenmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve düzenli denetimlerin yapılmasıfaaliyetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumlu olacak şekilde bir uzmanTemsilci atayacaktır.

5.3 Veri İşleyen

İlgili yasal mevzuat ve Müşteri/veri sahipleri tarafından verilenonay/izinler dahilinde arşivlenen verilerin, SİPARİŞ.MARKET tarafındanverilen yetkiye istinaden, SİPARİŞ.MARKET adına kişisel verileri işleyengerçek veya tüzel kişiler (Örneğin; yükleniciler, tedarikçiler gibi)

5.4 Sorumluluk

SİPARİŞ.MARKET adına, SİPARİŞ.MARKET tarafından verilen yetkiile başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından Kişisel verilerin işlenmesihalinde ise veri sorumlusu olarak SİPARİŞ.MARKET ile veri işleyen 3.Kişiler, gerekli koruma ve sair yasal mevzuatın emrettiğidüzenlemeler/tedbirlerin alınması konusunda müştereken sorumlu olurlar. SİPARİŞ.MARKET;Yasal mevzuat gereği sorumlulukları kapsamında veri sorumlusu olarak, kendisiile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları güvenin; işortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından da aynışekilde sürdürülmesinin sağlanması için periyodik olarak, veri işleyenleringizlilik politikasına uyumunu denetler.

6. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVK Kanunu uyarınca SİPARİŞ.MARKET, kişisel verilerin korunması veişlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusuyükümlülükler şu şekilde sıralanmaktadır:

6.1 Aydınlatma yükümlülüğü

SİPARİŞ.MARKET, kişisel verilerin toplanması sırasında, ilgili kişiyiaydınlatmak ve bu kapsamda ilgili kişiye ilgili mevzuat düzenlemeleri dâhilindeaşağıdaki hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• Kişisel verileri toplanmanın hukuki sebebi,
• İlgili kişinin hakları.

SİPARİŞ.MARKET aydınlatma yükümlülüğü kapsamında; farklı araçlar ileilgili kişileri kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirecektir.Ayrıca SİPARİŞ.MARKET kamuoyuna açık politikaların kişisel verisahipleri tarafından anlaşılabilir olmasına önem vermektedir. SİPARİŞ.MARKETşirketlerin internet sayfalarındaki üyelik ve gizlilik sözleşmesindeyukarıda ifade edilen hususlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

İlgili Kişilerin ne şekilde bilgilendirileceğine dair hangi araçlarınkullanılacağı iç politikalar ile belirlenmiştir.

6.2 Bilgilendirme yükümlülüğü

KVK Kanunu 11. Maddesinde düzenlenmiş bulunan, kişisel verinin teminedildiği ilgili kişinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları (İş bubelge Bölüm 12) belirtildiği gibidir. KVK Kanunu uyarınca SİPARİŞ.MARKET, sözkonusu haklara ilişkin iletilen talepleri değerlendirerek; İlgili Kişileritalepleri doğrultusunda yapılacak işlem ve kapsam dâhilinde bilgilendirmekleyükümlü olup işbu bildirim yasal mevzuat tarafından emredilen süre içindegerçekleştirilecektir.

Söz konusu talepler, İlgili Kişiler tarafından yazılı olarak veya KVK Kurulutarafından belirlenecek diğer yöntemlerle SİPARİŞ.MARKET’ e uygunşekilde iletilmelidir. SİPARİŞ.MARKET, Kurulun bu konudaki kararınaaykırılık teşkil etmemek üzere İlgili Kişi’ ye başvuru ve haklarını kullanmakhususunda daha fazla olanak sağlamak için çalışmaktadır.

6.3 Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü

SİPARİŞ.MARKET veri sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu 12. maddesindenkaynaklı, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri işbu belgenin başta 11.Bölümü olmak üzere sair düzenlemeleri ile belirtilmekte olup, bunlar ilesınırlı olmaksızın ilgili yasal mevzuat ve Kurul tarafından getirilen zorunluhususlar da SİPARİŞ.MARKET tarafından ayrıca uygulanacaktır.

6.4 Veri Sorumluları Siciline kaydolma yükümlülüğü

SİPARİŞ.MARKET, KVK Kanunu 16. maddesi uyarınca, KVK Kurulutarafından Yönetmelik ve sair mevzuat dairesinde belirlenen ve ilan edilen süreiçinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

7.1 Kişisel veriler:

KVK Kanunu kişisel verileri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçekkişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, kişininverilerinin belli veya belirlenebilir olması (bir başka bilgi ile bir arayagetirildiğinde kişiye ulaşılması) gerekmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğumtarihi ve yeri, kimlik, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, adresi,görüntüleri, ödeme bilgileri, sağlık bilgileri ve benzeri bilgiler kişisel veritanımına girmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasının konusu verisi işlenen gerçek kişiler olup,tüzel kişiler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu nedenle, bir tüzel kişinin sicilnumarası, ticaret unvanı ve sicil bilgileri gibi içerisinde gerçek kişiye aitbilgi içermeyen bilgiler, KVK Kanunu gereği kişisel veri olarakkorunmamaktadır.

7.2 Özel nitelikli kişisel veriler:

Özel nitelikli kişisel veriler; öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdurolmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgilerolup; KVK’ da;

  ‘’Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefiinancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenliktedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri Özel Nitelikliveridir.’’

Şeklinde tanımlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkçayetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesiyasaktır.

Bu kapsamda; SİPARİŞ.MARKET tarafından bu tür kişisel veriler Kanungereği işlenmesi gereken durumlar dışında işlenmez veya ilgilinin açıkça rızasıalınmak şartı ile KVK Kanunu 6. maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygunolarak işlenir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KURALLARI

8.1 Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uyulacak ilkeler:

Toplanan tüm kişisel veriler, KVK Kanunu 4. maddesinde sayılan ilkelere, 5.ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uyumlu bir şekilde işlenecektir. SİPARİŞ.MARKET,KVK Kanunu 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka vedürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık vemeşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişiselverileri işlemekle sorumludur.

Bu Çerçevede;

SİPARİŞ.MARKET, kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanunların vediğer hukuki düzenlemelerin öngördüğü kural, yasak, hak ve ilkelere uygunşekilde hareket etmekle yükümlüdür.

SİPARİŞ.MARKET, dürüstlük kurallarına uygun olmanın gereği kişiselverilerin işlenmesi sırasında şeffaf olacak ve bilgilendirme ve aydınlatmayükümlülüğüne uyacaktır.

SİPARİŞ.MARKET, kişisel verileri, meşru ve hukuka uygun sebeplerle,yani ancak yasal olarak açıkça belirli ve hukuka uygun olan sınırlı amaçlarla,izin alması gereken hallerde kendisine verilen izin kapsamındaişleyebilecektir.

SİPARİŞ.MARKET, kişisel verileri gerekli olduğu ölçüde işleyecektir.Bu kapsamda orantılık ilkesi dikkate alınarak kişisel veriler, SİPARİŞ.MARKETtarafından yürütülen faaliyetler ve bu faaliyetler kapsamındaki amacıngerektirdiği haller dışında kullanılmayacaktır. Ayrıca amaca ulaşmayısağlayacak ölçü aşılarak ihtiyaç olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişiselverilerin işlenmesinden kaçınılacaktır.

SİPARİŞ.MARKET, kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veyaişlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecek ve bu süreninsona ermesi sonrasında, herhangi bir gerekçe ile bu verileri (Mümkün olmasıdurumunda) anonim hale getirmeden saklamayacaktır.

8.2 SİPARİŞ.MARKET’ un kişisel verileri işleme amaçları:

8.2.1. SİPARİŞ.MARKET kişisel verileri, KVK Kanunu 5 ve 6. maddeleriile uyumlu olarak, Aşağıda belirtilenler ile benzeri amaçlar için, onayalınması gereken hallerde, yasal mevzuat dairesinde Veri ilgilisi kişi’ ninonayı alınarak işlemektedir:

• Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgilerisiteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

• Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve diğer veriler:kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme,pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi vegeliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmetvermek için kullanılmaktadır.

• Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteyedaha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin işgeliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi vegeliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmetvermek için kullanılmaktadır.

• Konum verileri: Kullanıcı SİPARİŞ.MARKET İnternet Sitesi, Mobilsite ve uygulamalarını kullanırken mevcut konumunu; kullanıcının izin vermesihalinde kullanılır. Bu veriler Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumlarıile ilgili verileri kapsar. Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım vebilgilendirme yapılabilmektedir.

8.2.2. Yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlar dışında genel olarakaşağıda belirtilen hususlar içinde veri toplanmaktadır.

 • E-Posta,SMS, WhatsApp vb. platformlar aracılığı ile mesaj, bülten, sair yayınlarıngönderilmesi
 • Sorularıcevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Yenihizmetler hakkında bilgi vermek,
 • Websitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlikbilgilerini teyit etmek,
 • İletişimiçin adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafelisatış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgilimaddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu vegüncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gereklibilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik(internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıtve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafelisatış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgilimaddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilenyükümlülükleri ifa etmek,
 • Kamugüvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamugörevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimizedaha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgialanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimizhakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşterimemnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışverişyapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizindekullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmekve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamdave/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalıkurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize önerisunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimizile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasalyükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğanhakların kullanılabilmesi,

8.3 Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesinin sağlanması:

SİPARİŞ.MARKET, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesiiçin aşağıdaki teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

– Kişisel verilerin Kanun’a uygun bir şekilde işlenmesi ve depolanması içinşirket içi organizasyonu yapmak,

– Kişisel verilerin depolanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak içinteknik altyapıyı oluşturmak,

– Oluşturulan teknik alt yapının ve süreçlerin denetlenmesini sağlamak,

– Alınan teknik önlemlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkinprosedürler belirlemek,

SİPARİŞ.MARKET, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesiiçin aşağıdaki idari tedbirleri alır:

– şirket çalışanlarını kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasıve işlenmesine ilişkin bilgilendirmek ve eğitmek,

– şirket çalışanları ile yapmış olduğu sözleşmelerde, belgelerde veyapolitikalarda, şirket çalışanları tarafından kişisel verilerin hukuka aykırıolarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almak,

– birlikte çalıştığı veri işleyicilerinin ve ortaklarının kişisel verilerinişlenmesi faaliyetlerini denetlemek,

ile yükümlüdür.

9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı,müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak Veri ilgilisi/sahibionayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlıolmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler, KVKhususundaki yasal mevzuata aykırı olmamak üzere paylaşılabilmektedir.

Kişisel veriler, SİPARİŞ.MARKET hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylıyurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliğiyaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanmasıhizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticarielektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuzyurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar Arası Kart Merkeziyle, anlaşmalıolduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşterimemnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamındayurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anketşirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızlapaylaşılabilmektedir.

9.1 Yurtiçinde kişisel verilerin aktarımı:

SİPARİŞ.MARKET, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVK Kanunundaöngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun birşekilde hareket etmekle yükümlüdür. SİPARİŞ.MARKET tarafından ilgililereait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızasıolmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKKanunu ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızasıolmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarakyetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca, KVKKanunu’nun 8. maddesinde öngörülen şekilde 5. maddenin 2. fırkasında (örn: birsözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması ya da hukuki biryükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gibi) veya özel nitelikli kişisel verileriçin 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızında aktarılabilir. SİPARİŞ.MARKET, kişisel verileri Kanunda öngörülenşartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak, ticari amaçve faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile sınırlı olmak üzere, ticari işbirliği yaptığı/hizmet aldığı Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere, 3. Kişi ileiş ilişkisinin sona ermesi sonrasında 3. Kişi tarafından bunların kullanımınıengellemek üzere aktarabilir.

9.2 Yurtdışına kişisel verilerinizin aktarımı:

SİPARİŞ.MARKET, İlgili kişinin onayını aldığı haller dışında gizlibilgileri yurt dışına aktarmayacaktır. Ancak SİPARİŞ.MARKETkişisel verileri Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafazaedilmek üzere, yurt dışına aktarabilir. KVK Kanununda belirtilen kişiselverilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda,rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkedeyeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıpsağlanmadığını KVK kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmamasıdurumunda ise hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki verisorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVKKurulunun izninin bulunması gerekmektedir.

9.3 Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin SİPARİŞ.MARKETtarafından alınan tedbirler:

• Teknik açıdan alınan tedbirler:

İşlenen ve aktarılan ya da aktarım sonucu alınan kişisel verilerin, SİPARİŞ.MARKETbünyesinde yer alan farklı iştiraklerce, söz konusu iştirakler bünyesiiçinde yer alan farklı birimlerce ve SİPARİŞ.MARKET’ in verdiği yetkiyedayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce,yetkisiz erişim ve kullanımını engelleyecek tedbirleri alır.

İdari açıdan alınan tedbirler:

SİPARİŞ.MARKET, bünyesinde yer alan farklı iştiraklerce, söz konusuiştirakler bünyesi içinde yer alan farklı birimlerce ve SİPARİŞ.MARKET’inverdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzelkişilerce, kişisel verilere erişimin ne şekilde ve hangi işleme amacıdoğrultusunda kimlere verilmesi gerektiğine ilişkin iç politikalaroluşturmaktadır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI POLİTİKASI

10.1 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olansüre kadar muhafaza etme:

SİPARİŞ.MARKET, KVK Kanunu 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138.maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülenveya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacınıngerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin tutulma amacısona erdikten sonra silinecek olup, silme hususundaki azami süre verinintutulma amacının sona ermesinden sonra ortalama olarak 2 yıl belirlenmeklebirlikte yasal mevzuat kapsamında ve emredici şekilde daha uzun ya da daha kısasüre öngörülen hallerde veriler, mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde kalmayadevam edecektir.

Bu sebeple her bir kişisel veri için, ilgili mevzuatta öngörülen veyaişlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresigeçerli olabilmektedir.

Örneğin Vergi Usul Kanunu 253. maddesi uyarınca defter ve vesikalar 5(beş)yıl süre ile muhafaza edilme zorunluluğundadır.

Diğer bir örnek ise Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler HakkındaYönetmelik uyarınca, kişisel verilerin pazarlama veya tanıtım amaçları içinkullanılacağına ilişkin ilgili kişi onayının geri alındığı durumlarda, kişiselverilerin kayıtları bu tarihten itibaren 1(bir) yıl saklanmalıdır. Ticarielektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt isegerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3(üç) yıl saklanacaktır.

Diğer yandan, bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir ve böylebir durumda yasal mevzuat dairesinde aksini emreden bir düzenleme olmamasıhalinde, ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığındailgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek muhafaza edilir.

10.2 Kişisel verilerin muhafazasına ilişkin SİPARİŞ.MARKET tarafındanalınan tedbirler:

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olankişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinderesen veya ilgili kişinin talebi üzerine SİPARİŞ.MARKET tarafından, buverilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekildesilinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekecektir. Kişiselverilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesineilişkin usul ve esaslar KVK Yönetmeliği’nde belirtilecek ilke ve kurallarauygun şekilde yerine getirilecektir.

• Teknik açıdan alınan tedbirler:

SİPARİŞ.MARKET tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesive anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemler ve denetim mekanizmalarıoluşturulur.,

• İdari açıdan alınan tedbirler:

SİPARİŞ.MARKET, SİPARİŞ.MARKET’ in verdiği yetkiye dayanarakonun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişiselverilerin hukuka uygun bir şekilde muhafazasına ilişkin bilgilendirmek vefarkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmelerçerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde muhafaza edilmesine vesilinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin önlemlerialmalarını sağlar.

SİPARİŞ.MARKET, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileriişleyen gerçek veya tüzel kişilerinin yürüttüğü kişisel verilerin muhafazasıfaaliyetlerini denetlemekle sorumludur.

11. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

11.1 SİPARİŞ.MARKET’ in Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri
KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla SİPARİŞ.MARKET’in veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri aşağıda yer aldığı gibidir;

SİPARİŞ.MARKET Kişisel verilerin;

-hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
-hukuka aykırı erişimi önlemek,
-muhafazasını sağlamak,

için her türlü teknik ve idari tedbir almak,

• Kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

• Kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin veya organlarında görevalan yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasındaöğrendikleri kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamasıve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri almak,

• İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elegeçirilmesi halinde ilgilisine ve Kurul’a bildirmek,

Hususlarını yerine getirecektir.

11.2 SİPARİŞ.MARKET’ in veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler:

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesiaçısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareketedilmesi adına, SİPARİŞ.MARKET aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:

11.2.1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınanteknik ve idari tedbirler:

Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgilibölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır. SİPARİŞ.MARKETbu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekleyükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırıerişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgilimevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi içinteknik ve idari tüm tedbirleri alır.

11.2.2. Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirler vebunların denetimi:

SİPARİŞ.MARKET, bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıtsistemlerinin KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu vekullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkilikılınan kişi veya kurula mevzuatın emrettiği ölçüde raporlama yapılır.

SİPARİŞ.MARKET, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileriişleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekildekorunmasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bukişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygunşekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekle yükümlüdür.

11.2.3. Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacaktedbirler:

SİPARİŞ.MARKET, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasınınengellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politikaoluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda SİPARİŞ.MARKET,veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilenkişileri ve KVK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

12. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVK uyarınca Veri Sahibi ilgili kişi verilerinin;

 1. 1.  işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. 2.  işlenmişse, bilgi talep etme,
 3. 3.  işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. 4.  yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. 5.  eksik / yanlış işlenmişse yada değişmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. 6.  KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme,
 7. 7.  aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarıncayapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. 8.  münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe birsonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. 9.  KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanızhâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verilere erişim hakkı
İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkıbulunmaktadır. Bu nedenle SİPARİŞ.MARKET ilgili yasal mevzuatdüzenlemeleri kapsamında ilgili kişiye;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme;
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileribilme isteğinde bulunma hakkı.

Sağlamayı taahhüt eder.

Veri Sahibinin Kişisel verilerini değiştirme ve/veya sildirme hakkı:

İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerini değiştirme veyasildirme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda;

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunlarındüzeltilmesini isteme;

• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıhalinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

• Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişiselverilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analizedilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme.

Kişisel Verilerin Güncel Tutulması:

KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncelolmasını sağlama yükümlülüğümüz bulunmaktadır, bu sebeple kişisel verilerinizindoğru ve güncel tutulması açısından lütfen bize durumunuzdaki değişiklikleri [email protected] e-posta adresinikullanarak bildiriniz.

İlgilinin başvurusu ve başvurunun değerlendirilmesi:

İlgili kişiler, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, ilgili yasalmevzuatın sağladığı haklar dairesinde, SİPARİŞ.MARKET tarafından işlenenkişisel verilere en kısa sürede erişimi sağlamak adına ve yukarıda belirtilenhakların kullanılmasına yönelik SİPARİŞ.MARKET’ e taleptebulunabileceklerdir. SİPARİŞ.MARKET bu erişim taleplerini karşılamakadına gerekli başvuru kanallarını oluşturur. Başvurular en kısa sürede ve her halükârdaKVK Kanununda öngörülen süre içerisinde cevaplandırılır.

İlgili kişiler, SİPARİŞ.MARKET tarafından açıklanacak ve yasalaltyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye,ilgili başvuru yollarından biri ile başvuru yapacaktır. Veri sorumlusutemsilcisi, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili talepleriniteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 gün içinde ücretsizolarak sonuçlandıracaktır. Her durumda bu temsilci atanıncaya kadar temsilciyeulaşılamaması durumunda ilgili kişi SİPARİŞ.MARKET’ e bir önceki bentaltındaki iletişim kanalların biri üzerinden ulaşarak talebini iletebilecektir.

Bu sürenin başlayabilmesi için ilgili kişiler tarafından yapılan talepleryazılı veya KVK Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle veri temsilcisinegönderilmelidir ve ayrıca veri sahibinin kimliğini tespit edici belgelerdeeksiksiz bir şekilde iletilmelidir. Kurul tarafından bir yöntem belirleninceyekadar yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

İlgili kişi tarafından yapılan talepler veri sorumlusu temsilcisi tarafındankabul edilir veya mevzuat dairesinde gerekçesi açıklanarak reddedilir ve yazılıveya elektronik ortamda cevap bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde SİPARİŞ.MARKETtarafından gereği yerine getirilir. Kişisel verilerininişlenmesi/değiştirilmesi/silinmesi talebine ilişkin bazı durumlarda hukukiyükümlülüklerden dolayı veya KVK Kanunu madde 5 ve 6 uyarınca belirlenmiş diğernedenler doğrultusunda talebe olumlu yanıt verilmemektedir. Bu durumdaverilecek ret cevabında sebepleri ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilerekhukuki dayanağı bildirilecektir.

Başvurunun SİPARİŞ.MARKET tarafından yasal mevzuat düzenlemeleridairesinde reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresindecevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren30(otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60(atmış) gün içinde KVKKuruluna şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

13. İNTERNET ÇEREZ(COOKİES) KULLANIM AMACI ve VERİ İLGİLİSİNİN HAKLARI:

Bu çerez uygulamaları politikası; SİPARİŞ.MARKET tarafından veyaonlar adına yürütülen web siteleri, mobil siteler, Mobil Platformlar, hertürden uygulamalar, üçüncü parti programlar veya web siteleri üzerindenerişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir.

Amaç unsuru: Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması,kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimizeedilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekicive kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmakamacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veriparçacıklarıdır.
Çerez Türleri: Çerezler farklı sınıflandırma türlerine göre farklı türlerdegörünebilirler. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler web sitesindenayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Kalıcıçerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.

Zorunlu çerezler web sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi vekullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunluçerezler anonim niteliktedirler.

İşlevsel ve Analitik çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesininetkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekildeoptimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileriiçerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişiselbilgilerinizi içerebilir.

Ticari çerezler ise ilgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusundahedeflediğiniz ürün/içerik’e benzer nitelikli olanların sunulması ve dahagelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam politikası sunarak kullanımdeneyiminizi artırmaya yarar.

Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticariçerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık iki ay olup kullanıcı, internettarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardankaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Üçüncü Parti Çerezler: SİPARİŞ.MARKET web siteleri/mobiluygulamaları/mobil web siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklamsağlayıcılarıyla çalışabilmektedir. Bu halin varlığı durumunda, üçüncü partisağlayıcılar, çerezleri dikkate alarak ilgili kişiye özel reklamları sunabilmekiçin kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafındanyerleştirilen çerezler web sitelerde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar,işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Çerez İzinleri: SİPARİŞ.MARKET web siteleri/mobil uygulamaları/mobilweb sitelerini kullanarak çerezlerin “ÇEREZ POLİTİKASI“ kapsamına uyumluşekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz.

Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme SİPARİŞ.MARKET websiteleri/mobil uygulamaları/mobil web siteleri ’ne yapılacak ilk ziyaretteaçılır pencere ile verilecektir. Bu pencereyi kapattığınızda kabul etmişsayılacaksınız. Yukarıdaki çerez türleri başlığındaki son paragrafta ifadeedildiği şekilde çerez kullanımından çıkma yapılabilmektedir.

İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerekveya “ www.allaboutcookies.org ”ya da “ www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturumçerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

Çerezlerle toplanan bilgileriniz/verileriniz hedeflemeli reklam gösterimi için3. parti firmalarla paylaşılabilir.

Çerez Yönetimi: Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerezverilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göredeğişmektedir. Tarayıcınızdaki “Yardım” fonksiyonunu kullanarakilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

Bazı çerezleri kabul etmediğiniz ya da çerez kullanımı hususundaki yetkiyiiptal etmeniz halinde, internet/mobil sitemizin bazı işlevlerinin devre dışıkalabileceğini, bazı hizmetlerden yararlanılamayacağını veya sitenin düzgüngörüntüleyemeyeceğinin dikkate alınması gerekmektedir.

14. İŞ BU VERİ POLİTİKASININ YAYINLANMASI

İşbu veri politikası ve kurallar, Yasal mevzuat kapsamındaki aydınlatmayükümlülüğü ile birlikte kişisel verileri bulunan kullanıcılara bildirilecek veSİPARİŞ.MARKET’ e ait internet siteleri ile mobil uygulamalarda dayayınlanacaktır.

15. DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

KVK uyarınca Veri Sahibi’ nin sahip olduğu haklar SİPARİŞ.MARKET’ inyükümlülükleridir. Bu çerçevede SİPARİŞ.MARKET’ in ekonomik ve ticarikararı veya Yasal mevzuat veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarıdoğrultusunda değişiklik yapılması ya da yapılmasının gerekmesi halinde bunailişkin bilgilendirmeler, verileri kayıt altına alınan Müşteri ve ilgilikişilere, e-mail, sms, sesli mesaj ve sair mevcut kayıtlı iletişim bilgilerininen az biri üzerinden bildirilecektir.

16. BİLGİ EDİNME HAKKI

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için https://www.siparis.market webadresinden Bize Yazın, [email protected]e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.