GİZLİLİK VEKİŞİSEL VERİLERN KORUNMASI KANUNU

1- GİRİŞ 

SİPARİŞ.MARKET’e GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİNKORUNMASI hususunda verilen izinler ile kişisel verilerin korunmasıkonusundaki temel bilgiler aşağıda yer almakta olup, yönlendirme sayfasına onayvermeden önce iş bu açıklamaların ve bilgilendirme formunun incelenmesigerekmektedir.

İş buKURALLARA yönlendirme yapan bölüme onay verilmesi durumunda bu kuralların tamamı ile ilgilibilgi sahibi olunduğu, bunların okunduğu ve Veri sahibinin bu içerik ile ilgiliolarak SİPARİŞ.MARKET’ e yetki verdiği KABUL EDİLMİŞ SAYILACAKTIR.

SİPARİŞ.MARKET,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünüyerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan açıklamaları, müşteriler, web-sitemiz ve/veya mobiluygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin bilgi ve dikkatine sunar.

SİPARİŞ.MARKET, işbu Kişisel Verilerin KorunmasıHakkındaki düzenlemeleri kısmen ya da tamamı ile yürürlükteki mevzuattayapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkına sahipolup, yasal mevzuat değişiklikleri hem SİPARİŞ.MARKET hem deMüşteri/takipçilerimizi bağlayıcı olarak kabul edilecektir.

2- AMAÇVE KAPSAM

6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetedeyayımlanmıştır. KVK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasatarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçekkişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyengerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir.Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişiselverilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunuhükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezaiyaptırımlar öngörülmüştür.

Diğeryandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve MesafeliSözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerintoplanması ve kullanılması gerekmektedir.

3- TANIMve KISALTMALAR

Bu bölümdepolitikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısacaaçıklanır.

3.1.SİPARİŞ.MARKET: SİPARİŞ.MARKET

3.2.AçıkRıza: Belirli birkonuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan ve veriişleme amacıyla sınırlı olarak verilen onay.

3.3. AnonimHale Getirme: Kişiselverilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirliveya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

3.4.Çalışan: SİPARİŞ.MARKET Personeli.

3.5. HizmetSağlayıcısı: SİPARİŞ.MARKET’ in hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.)personeli.

3.6. KişiselVeri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

3.7. KişiselVeri: Kimliğibelirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

3.9. ÖzelNitelikli Kişisel Veri: Öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruzkalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler.

3.10.Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olanya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatikolmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasınınengellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

3.11. Veriİşleyen: Veri sorumlusununverdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçekveya tüzel kişidir.

3.12. VeriSorumlusu: Kişiselverilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sistemininkurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu ve Veri Sorumluları Sicili ‘ne kayıtyaptırmakla yükümlü gerçek veya tüzel kişidir.

3.13. KVKKurulu: KişiselVerileri Koruma Kurulu

3.14. KVKKurumu: KişiselVerileri Koruma Kurumu

3.15. KVKKanunu: 7 Nisan2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel VerilerinKorunması Kanunu

3.16.Politika: SİPARİŞ.MARKET, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

4. KİŞİSELVERİLERİN TOPLANMASI YOLLARI      :

www.siparis.market web sitesinden veya mobil internet sitesinden veya SİPARİŞ.MARKET mobil uygulamalarından işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtım ve benzerinin gönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren, alışveriş yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca SİPARİŞ.MARKET tarafından işlenmektedir.

Ayrıca, SİPARİŞ.MARKET’e ait olan https://www.siparis.market webve mobil sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olancihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusucihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanaktanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. https://www.siparis.market ziyaretçilerinedaha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbuKişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar vekapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak,işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

https://www.siparis.market çevrimiçive çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklızamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bubilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birliktekullanabilir.

5. SORUMLULUKLAR

5.1 VeriSorumlusu

KVK Kanunuuyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangibir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla eldeedilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yenidendüzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir halegetirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verilerüzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi anlamınagelmektedir.

SİPARİŞ.MARKET, veri tabanında kayıtlı olankişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıtsisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olup ve Veri SorumlularıSicili açıldığında veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı verisorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder.

5.2Verilerin Korunmasından sorumlu temsilci

SİPARİŞ.MARKET, Veri Sorumluları Sicili kurulduğuzaman Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt için gerekli olan veri sorumlusutemsilcisi atanması gerçekleştirecek olup, işbu kişi tüm kişisel verilerinkorunması ve işlenmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve düzenli denetimlerinyapılması faaliyetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumlu olacak şekildebir uzman Temsilci atayacaktır.

5.3 Veri İşleyen

İlgili yasalmevzuat ve Müşteri/veri sahipleri tarafından verilen onay/izinler dahilindearşivlenen verilerin, SİPARİŞ.MARKET tarafından verilen yetkiyeistinaden, SİPARİŞ.MARKET adına kişisel verileri işleyen gerçek veyatüzel kişiler (Örneğin; yükleniciler, tedarikçiler gibi)

5.4Sorumluluk

SİPARİŞ.MARKET adına, SİPARİŞ.MARKETtarafından verilen yetki ile başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafındanKişisel verilerin işlenmesi halinde ise veri sorumlusu olarak SİPARİŞ.MARKETile veri işleyen 3. Kişiler, gerekli koruma ve sair yasal mevzuatın emrettiğidüzenlemeler/tedbirlerin alınması konusunda müştereken sorumlu olurlar. SİPARİŞ.MARKET;Yasal mevzuat gereği sorumlulukları kapsamında veri sorumlusu olarak, kendisiile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları güvenin; işortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından da aynışekilde sürdürülmesinin sağlanması için periyodik olarak, veri işleyenleringizlilik politikasına uyumunu denetler.

6. HUKUKİYÜKÜMLÜLÜKLER

KVK Kanunuuyarınca SİPARİŞ.MARKET, kişisel verilerin korunması ve işlenmesikapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler şuşekilde sıralanmaktadır:

6.1Aydınlatma yükümlülüğü

SİPARİŞ.MARKET, kişisel verilerin toplanmasısırasında, ilgili kişiyi aydınlatmak ve bu kapsamda ilgili kişiye ilgilimevzuat düzenlemeleri dâhilinde aşağıdaki hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:

• Verisorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• Kişisel verileri toplanmanın hukuki sebebi,
• İlgili kişinin hakları.

SİPARİŞ.MARKETaydınlatmayükümlülüğü kapsamında; farklı araçlar ile ilgili kişileri kişisel verilerininişlenmesine ilişkin bilgilendirecektir. Ayrıca SİPARİŞ.MARKET kamuoyunaaçık politikaların kişisel veri sahipleri tarafından anlaşılabilir olmasınaönem vermektedir. SİPARİŞ.MARKET şirketlerin internet sayfalarındaki üyelikve gizlilik sözleşmesinde yukarıda ifade edilen hususlara ilişkin bilgiler yeralmaktadır.

İlgiliKişilerin ne şekilde bilgilendirileceğine dair hangi araçların kullanılacağı içpolitikalar ile belirlenmiştir.

6.2Bilgilendirme yükümlülüğü

KVK Kanunu11. Maddesinde düzenlenmiş bulunan, kişisel verinin temin edildiği ilgilikişinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları (İş bu belge Bölüm 12)belirtildiği gibidir. KVK Kanunu uyarınca SİPARİŞ.MARKET, söz konusuhaklara ilişkin iletilen talepleri değerlendirerek; İlgili Kişileri talepleridoğrultusunda yapılacak işlem ve kapsam dâhilinde bilgilendirmekle yükümlü olupişbu bildirim yasal mevzuat tarafından emredilen süre içindegerçekleştirilecektir.

Söz konusutalepler, İlgili Kişiler tarafından yazılı olarak veya KVK Kurulu tarafından belirlenecekdiğer yöntemlerle SİPARİŞ.MARKET’ e uygun şekilde iletilmelidir. SİPARİŞ.MARKET,Kurulun bu konudaki kararına aykırılık teşkil etmemek üzere İlgili Kişi’ yebaşvuru ve haklarını kullanmak hususunda daha fazla olanak sağlamak içinçalışmaktadır.

6.3 Verigüvenliğini sağlama yükümlülüğü

SİPARİŞ.MARKET veri sorumlusu sıfatıyla, KVKKanunu 12. maddesinden kaynaklı, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri işbubelgenin başta 11. Bölümü olmak üzere sair düzenlemeleri ile belirtilmekteolup, bunlar ile sınırlı olmaksızın ilgili yasal mevzuat ve Kurul tarafındangetirilen zorunlu hususlar da SİPARİŞ.MARKET tarafından ayrıcauygulanacaktır.

6.4 VeriSorumluları Siciline kaydolma yükümlülüğü

SİPARİŞ.MARKET, KVK Kanunu 16. maddesi uyarınca,KVK Kurulu tarafından Yönetmelik ve sair mevzuat dairesinde belirlenen ve ilanedilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

7. KİŞİSELVERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

7.1 Kişiselveriler:

KVK Kanunukişisel verileri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin hertürlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, kişinin verilerinin belli veyabelirlenebilir olması (bir başka bilgi ile bir araya getirildiğinde kişiyeulaşılması) gerekmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri,kimlik, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, adresi, görüntüleri, ödemebilgileri, sağlık bilgileri ve benzeri bilgiler kişisel veri tanımınagirmektedir.

KişiselVerilerin Korunmasının konusu verisi işlenen gerçek kişiler olup, tüzel kişilerkapsam dışında bırakılmıştır. Bu nedenle, bir tüzel kişinin sicil numarası,ticaret unvanı ve sicil bilgileri gibi içerisinde gerçek kişiye ait bilgiiçermeyen bilgiler, KVK Kanunu gereği kişisel veri olarak korunmamaktadır.

7.2 Özelnitelikli kişisel veriler:

Özel niteliklikişisel veriler; öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına veyaayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVK’da;

  ‘’Kişilerinırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğerinançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ilebiyometrik ve genetik verileri Özel Nitelikli veridir.’’

Şeklindetanımlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilendurumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Bu kapsamda;SİPARİŞ.MARKET tarafından bu tür kişisel veriler Kanun gereği işlenmesigereken durumlar dışında işlenmez veya ilgilinin açıkça rızası alınmak şartıile KVK Kanunu 6. maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygun olarak işlenir.

8. KİŞİSELVERİLERİN İŞLENMESİ KURALLARI

8.1 Kişiselverilerin işlenmesine ilişkin uyulacak ilkeler:

Toplanan tümkişisel veriler, KVK Kanunu 4. maddesinde sayılan ilkelere, 5. ve 6.maddelerinde belirtilen şartlara uyumlu bir şekilde işlenecektir. SİPARİŞ.MARKET,KVK Kanunu 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka vedürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık vemeşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişiselverileri işlemekle sorumludur.

Bu Çerçevede;

SİPARİŞ.MARKET,kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanunların ve diğer hukukidüzenlemelerin öngördüğü kural, yasak, hak ve ilkelere uygun şekilde hareketetmekle yükümlüdür.

SİPARİŞ.MARKET,dürüstlük kurallarına uygun olmanın gereği kişisel verilerin işlenmesisırasında şeffaf olacak ve bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğüne uyacaktır.

SİPARİŞ.MARKET,kişisel verileri, meşru ve hukuka uygun sebeplerle, yani ancak yasal olarakaçıkça belirli ve hukuka uygun olan sınırlı amaçlarla, izin alması gerekenhallerde kendisine verilen izin kapsamında işleyebilecektir.

SİPARİŞ.MARKET,kişisel verileri gerekli olduğu ölçüde işleyecektir. Bu kapsamda orantılıkilkesi dikkate alınarak kişisel veriler, SİPARİŞ.MARKET tarafındanyürütülen faaliyetler ve bu faaliyetler kapsamındaki amacın gerektirdiği hallerdışında kullanılmayacaktır. Ayrıca amaca ulaşmayı sağlayacak ölçü aşılarakihtiyaç olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesindenkaçınılacaktır.

SİPARİŞ.MARKET,kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç içingerekli olan süre kadar muhafaza edecek ve bu sürenin sona ermesi sonrasında,herhangi bir gerekçe ile bu verileri (Mümkün olması durumunda) anonim halegetirmeden saklamayacaktır.

8.2 SİPARİŞ.MARKET’un kişisel verileri işleme amaçları:

8.2.1. SİPARİŞ.MARKETkişiselverileri, KVK Kanunu 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak, Aşağıda belirtilenlerile benzeri amaçlar için, onay alınması gereken hallerde, yasal mevzuatdairesinde Veri ilgilisi kişi’ nin onayı alınarak işlemektedir:

• Kişisel veiletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcıkayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

•Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve diğer veriler: kullanıcılarınilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama,iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ilebirlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek içinkullanılmaktadır.

• Sosyal AğBilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolayerişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme,pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi vegeliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmetvermek için kullanılmaktadır.

• Konumverileri: Kullanıcı SİPARİŞ.MARKET İnternet Sitesi, Mobil site veuygulamalarını kullanırken mevcut konumunu; kullanıcının izin vermesi halindekullanılır. Bu veriler Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgiliverileri kapsar. Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirmeyapılabilmektedir.

8.2.2. Yukarıda ifade edilen veri bazlıamaçlar dışında genel olarak aşağıda belirtilen hususlar içinde veritoplanmaktadır.

 • E-Posta, SMS, WhatsApp vb.platformlar aracılığı ile mesaj, bülten, sair yayınların gönderilmesi
 • Soruları cevaplamak ve etkinbir müşteri hizmeti sunmak,
 • Yeni hizmetler hakkında bilgivermek,
 • Web sitesi/mobil uygulamalarüzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğergerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi veTüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtındaakdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ileilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleriyapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.)veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleridüzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi veTüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtındaakdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkinhususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgiverebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi biralışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkatealarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkındamüşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak,web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizitanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitlipazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalıkuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketlerdüzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözümortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizleilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgilimüşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerinegetirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

8.3 Kişiselverilerin hukuka uygun olarak işlenmesinin sağlanması:

SİPARİŞ.MARKET,kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için aşağıdaki tekniktedbirleri almakla yükümlüdür.

– Kişiselverilerin Kanun’a uygun bir şekilde işlenmesi ve depolanması için şirket içiorganizasyonu yapmak,

– Kişiselverilerin depolanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknikaltyapıyı oluşturmak,

–Oluşturulan teknik alt yapının ve süreçlerin denetlenmesini sağlamak,

– Alınanteknik önlemlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürlerbelirlemek,

SİPARİŞ.MARKET,kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için aşağıdaki idari tedbirlerialır:

– şirketçalışanlarını kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması veişlenmesine ilişkin bilgilendirmek ve eğitmek,

– şirketçalışanları ile yapmış olduğu sözleşmelerde, belgelerde veya politikalarda,şirket çalışanları tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesidurumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almak,

– birlikteçalıştığı veri işleyicilerinin ve ortaklarının kişisel verilerin işlenmesifaaliyetlerini denetlemek,

ileyükümlüdür.

9. KİŞİSELVERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI

Müşterilerimizeait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izniçerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak Veri ilgilisi/sahibi onayıolmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununlabirlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzeremahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler, KVK hususundaki yasalmevzuata aykırı olmamak üzere paylaşılabilmektedir.

Kişiselveriler, SİPARİŞ.MARKET hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylıyurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliğiyaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanmasıhizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticarielektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuzyurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar Arası Kart Merkeziyle, anlaşmalıolduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşterimemnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamındayurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anketşirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızlapaylaşılabilmektedir.

9.1Yurtiçinde kişisel verilerin aktarımı:

SİPARİŞ.MARKET,kişiselverilerin aktarılması konusunda KVK Kanununda öngörülen ve KVK Kurulu tarafındanalınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. SİPARİŞ.MARKETtarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgilikişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilereaktarılamaz. Şu kadar ki, KVK Kanunu ve diğer Kanunların zorunlu kıldığıdurumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekildeve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşaaktarılabilir. Ayrıca, KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen şekilde 5.maddenin 2. fırkasında (örn: bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunluolması ya da hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gibi) veya özelnitelikli kişisel veriler için 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlardailgilinin rızası olmaksızın da aktarılabilir. SİPARİŞ.MARKET, kişiselverileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlikönlemlerini alarak, ticari amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ilesınırlı olmak üzere, ticari iş birliği yaptığı/hizmet aldığı Türkiye’de bulunanüçüncü kişilere, 3. Kişi ile iş ilişkisinin sona ermesi sonrasında 3. Kişitarafından bunların kullanımını engellemek üzere aktarabilir.

9.2Yurtdışına kişisel verilerinizin aktarımı:

SİPARİŞ.MARKET,İlgilikişinin onayını aldığı haller dışında gizli bilgileri yurt dışınaaktarmayacaktır. Ancak SİPARİŞ.MARKET kişisel verileri Türkiye’deişlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yurt dışınaaktarabilir. KVK Kanununda belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açıkrızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarınaek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartıaranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını KVK kurulu belirleyecekolup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise hem Türkiye’deki hem deilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olaraktaahhüt etmesi ve KVK Kurulunun izninin bulunması gerekmektedir.

9.3 Kişiselverilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin SİPARİŞ.MARKET tarafındanalınan tedbirler:

• Teknikaçıdan alınan tedbirler:

İşlenen veaktarılan ya da aktarım sonucu alınan kişisel verilerin, SİPARİŞ.MARKET bünyesindeyer alan farklı iştiraklerce, söz konusu iştirakler bünyesi içinde yer alanfarklı birimlerce ve SİPARİŞ.MARKET’ in verdiği yetkiye dayanarak onunadına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce, yetkisiz erişim vekullanımını engelleyecek tedbirleri alır.

İdariaçıdan alınan tedbirler:

SİPARİŞ.MARKET, bünyesinde yer alan farklıiştiraklerce, söz konusu iştirakler bünyesi içinde yer alan farklı birimlerceve SİPARİŞ.MARKET’in verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişiselverileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce, kişisel verilere erişimin neşekilde ve hangi işleme amacı doğrultusunda kimlere verilmesi gerektiğine ilişkiniç politikalar oluşturmaktadır.

10.KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI POLİTİKASI

10.1 İlgilimevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadarmuhafaza etme:

SİPARİŞ.MARKET, KVK Kanunu 7. maddesi ve Türk CezaKanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgilimevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veriişleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinintutulma amacı sona erdikten sonra silinecek olup, silme hususundaki azami süreverinin tutulma amacının sona ermesinden sonra ortalama olarak 2 yılbelirlenmekle birlikte yasal mevzuat kapsamında ve emredici şekilde daha uzunya da daha kısa süre öngörülen hallerde veriler, mevzuatta belirtildiği süreylesistemde kalmaya devam edecektir.

Bu sebepleher bir kişisel veri için, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaçiçin gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerliolabilmektedir.

ÖrneğinVergi Usul Kanunu 253. maddesi uyarınca defter ve vesikalar 5(beş) yıl süre ilemuhafaza edilme zorunluluğundadır.

Diğer birörnek ise Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikuyarınca, kişisel verilerin pazarlama veya tanıtım amaçları içinkullanılacağına ilişkin ilgili kişi onayının geri alındığı durumlarda, kişiselverilerin kayıtları bu tarihten itibaren 1(bir) yıl saklanmalıdır. Ticarielektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt isegerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3(üç) yıl saklanacaktır.

Diğeryandan, bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir ve böyle birdurumda yasal mevzuat dairesinde aksini emreden bir düzenleme olmaması halinde,ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığında ilgiliveri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek muhafaza edilir.

10.2 Kişiselverilerin muhafazasına ilişkin SİPARİŞ.MARKET tarafından alınan tedbirler:

KVK Kanunuve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgilikişinin talebi üzerine SİPARİŞ.MARKET tarafından, bu verilerin hiçbirşekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesiveya anonim hale getirilmesi gerekecektir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarakyok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar KVKYönetmeliği’nde belirtilecek ilke ve kurallara uygun şekilde yerinegetirilecektir.

• Teknikaçıdan alınan tedbirler:

SİPARİŞ.MARKETtarafındankişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesine ilişkingerekli sistemler ve denetim mekanizmaları oluşturulur.,

• İdariaçıdan alınan tedbirler:

SİPARİŞ.MARKET, SİPARİŞ.MARKET’ in verdiğiyetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzelkişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde muhafazasına ilişkinbilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilensözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde muhafazaedilmesine ve silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkinönlemleri almalarını sağlar.

SİPARİŞ.MARKET, verdiği yetkiye dayanarak onunadına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerinin yürüttüğü kişiselverilerin muhafazası faaliyetlerini denetlemekle sorumludur.

11.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

11.1 SİPARİŞ.MARKET’in Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri
KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla SİPARİŞ.MARKET’in veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri aşağıda yer aldığı gibidir;

SİPARİŞ.MARKETKişisel verilerin;

-hukukaaykırı işlenmesini önlemek,
-hukuka aykırı erişimi önlemek,
-muhafazasını sağlamak,

için hertürlü teknik ve idari tedbir almak,

• Kuruluşuiçinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

• Kendisiadına kişisel verileri işleyen kişilerin veya organlarında görev alanyetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendiklerikişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması veişleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri almak,

• İşlenenkişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesihalinde ilgilisine ve Kurul’a bildirmek,

Hususlarınıyerine getirecektir.

11.2 SİPARİŞ.MARKET’in veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler:

Kişiselverilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından vegüvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesiadına, SİPARİŞ.MARKET aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:

11.2.1.Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idaritedbirler:

Kişiselverinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerdealınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır. SİPARİŞ.MARKET butedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlüolduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimisöz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata veKurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik veidari tüm tedbirleri alır.

11.2.2.Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirler ve bunların denetimi:

SİPARİŞ.MARKET, bünyesinde kullanılmakta olan verikayıt sistemlerinin KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğuve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkilikılınan kişi veya kurula mevzuatın emrettiği ölçüde raporlama yapılır.

SİPARİŞ.MARKET, verdiği yetkiye dayanarak onunadına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerinhukuka uygun bir şekilde korunmasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalıkyaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişiselverilerinin hukuka uygun şekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekleyükümlüdür.

11.2.3.Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler:

SİPARİŞ.MARKET, kişisel verilerin yetkisiz birşekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin içpolitika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda SİPARİŞ.MARKET,veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilenkişileri ve KVK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

12. İLGİLİKİŞİNİN HAKLARI

KVK uyarıncaVeri Sahibi ilgili kişi verilerinin;

 1. 1.   işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. 2.   işlenmişse, bilgi talep etme,
 3. 3.   işlenme amacını ve amacınauygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. 4.   yurt içinde / yurt dışındaaktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. 5.   eksik / yanlış işlenmişse yadadeğişmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. 6.   KVK Kanunu’nun 7. maddesindeöngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. 7.   aktarıldığı 3. kişilereyukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerinbildirilmesini isteme,
 8. 8.   münhasıran otomatik sistemlerile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itirazetme,
 9. 9.   KVK Kanunu’na aykırı olarakişlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talepetme,

haklarınasahiptir.

Kişiselverilere erişim hakkı
İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkıbulunmaktadır. Bu nedenle SİPARİŞ.MARKET ilgili yasal mevzuatdüzenlemeleri kapsamında ilgili kişiye;

• Kişiselverilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme;
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileribilme isteğinde bulunma hakkı.

Sağlamayıtaahhüt eder.

VeriSahibinin Kişisel verilerini değiştirme ve/veya sildirme hakkı:

İlgili kişilerinbir ücrete tabi olmadan kişisel verilerini değiştirme veya sildirme hakkıbulunmaktadır. Bu kapsamda;

• Kişiselverilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesiniisteme;

• Kişiselverilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişiselverilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

• Yukarıdabahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerininaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

• İşlenenverilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylealeyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme.

KişiselVerilerin Güncel Tutulması:

KVK Kanunuuyarınca kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlamayükümlülüğümüz bulunmaktadır, bu sebeple kişisel verilerinizin doğru ve günceltutulması açısından lütfen bize durumunuzdaki değişiklikleri [email protected]e-posta adresini kullanarak bildiriniz.

İlgilininbaşvurusu ve başvurunun değerlendirilmesi:

İlgilikişiler, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, ilgili yasal mevzuatınsağladığı haklar dairesinde, SİPARİŞ.MARKET tarafından işlenen kişiselverilere en kısa sürede erişimi sağlamak adına ve yukarıda belirtilen haklarınkullanılmasına yönelik SİPARİŞ.MARKET’ e talepte bulunabileceklerdir. SİPARİŞ.MARKETbu erişim taleplerini karşılamak adına gerekli başvuru kanallarını oluşturur.Başvurular en kısa sürede ve her halükârda KVK Kanununda öngörülen süreiçerisinde cevaplandırılır.

İlgilikişiler, SİPARİŞ.MARKET tarafından açıklanacak ve yasal altyapısısağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye, ilgilibaşvuru yollarından biri ile başvuru yapacaktır. Veri sorumlusu temsilcisi,kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili talepleri niteliğine göreen kısa sürede ve her halükârda en geç 30 gün içinde ücretsiz olaraksonuçlandıracaktır. Her durumda bu temsilci atanıncaya kadar temsilciyeulaşılamaması durumunda ilgili kişi SİPARİŞ.MARKET’ e bir önceki bentaltındaki iletişim kanalların biri üzerinden ulaşarak talebini iletebilecektir.

Bu süreninbaşlayabilmesi için ilgili kişiler tarafından yapılan talepler yazılı veya KVKKurulunun belirlediği diğer yöntemlerle veri temsilcisine gönderilmelidir veayrıca veri sahibinin kimliğini tespit edici belgelerde eksiksiz bir şekildeiletilmelidir. Kurul tarafından bir yöntem belirleninceye kadar yapılacakbaşvuruların e-posta yolu ile yapılması gerekmektedir.

İlgili kişitarafından yapılan talepler veri sorumlusu temsilcisi tarafından kabul edilirveya mevzuat dairesinde gerekçesi açıklanarak reddedilir ve yazılı veyaelektronik ortamda cevap bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde SİPARİŞ.MARKETtarafından gereği yerine getirilir. Kişisel verilerininişlenmesi/değiştirilmesi/silinmesi talebine ilişkin bazı durumlarda hukukiyükümlülüklerden dolayı veya KVK Kanunu madde 5 ve 6 uyarınca belirlenmiş diğernedenler doğrultusunda talebe olumlu yanıt verilmemektedir. Bu durumdaverilecek ret cevabında sebepleri ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilerekhukuki dayanağı bildirilecektir.

Başvurunun SİPARİŞ.MARKETtarafından yasal mevzuat düzenlemeleri dairesinde reddedilmesi, verilen cevabınyetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinincevabı öğrendiği tarihten itibaren 30(otuz) gün ve her halde başvuru tarihindenitibaren 60(atmış) gün içinde KVK Kuruluna şikâyette bulunma hakkıbulunmaktadır.

13. İNTERNETÇEREZ(COOKİES) KULLANIM AMACI ve VERİ İLGİLİSİNİN HAKLARI:

Bu çerezuygulamaları politikası; SİPARİŞ.MARKET tarafından veya onlar adınayürütülen web siteleri, mobil siteler, Mobil Platformlar, her türdenuygulamalar, üçüncü parti programlar veya web siteleri üzerinden erişilen,kullanılan platformlar için geçerlidir.

Amaç unsuru:Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcıdeneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, dahauygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici vekişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıylacihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veriparçacıklarıdır.
Çerez Türleri: Çerezler farklı sınıflandırma türlerine göre farklı türlerdegörünebilirler. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler web sitesindenayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Kalıcıçerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.

Zorunluçerezler web sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcılarınsitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezleranonim niteliktedirler.

İşlevsel veAnalitik çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekildekullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimizeedilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir.Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgileriniziiçerebilir.

Ticariçerezler ise ilgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğinizürün/içerik’e benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş,kişiselleştirilmiş bir reklam politikası sunarak kullanım deneyiminiziartırmaya yarar.

Yukarıdaifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arkaplanda tutulma süresi yaklaşık iki ay olup kullanıcı, internet tarayıcısıayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılmaişlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Üçüncü PartiÇerezler: SİPARİŞ.MARKET web siteleri/mobil uygulamaları/mobil websiteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıylaçalışabilmektedir. Bu halin varlığı durumunda, üçüncü parti sağlayıcılar,çerezleri dikkate alarak ilgili kişiye özel reklamları sunabilmek için kendiçerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilençerezler web sitelerde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler venasıl kullandıklarını analiz eder.

Çerezİzinleri: SİPARİŞ.MARKET web siteleri/mobil uygulamaları/mobil web sitelerinikullanarak çerezlerin “ÇEREZ POLİTİKASI “kapsamına uyumlu şekildekullanılmasına onay vermiş olursunuz.

Çerezlerinkullanımı hakkında bilgilendirme SİPARİŞ.MARKET web siteleri/mobiluygulamaları/mobil web siteleri ’ne yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ileverilecektir. Bupencereyi kapattığınızda kabul etmiş sayılacaksınız. Yukarıdaki çerez türleribaşlığındaki son paragrafta ifade edildiği şekilde çerez kullanımından çıkmayapılabilmektedir.

Çerezlerletoplanan bilgileriniz/verileriniz hedeflemeli reklam gösterimi için 3. partifirmalarla paylaşılabilir.

ÇerezYönetimi: Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerinitemizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göredeğişmektedir. Tarayıcınızdaki “Yardım” fonksiyonunu kullanarakilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

Bazıçerezleri kabul etmediğiniz ya da çerez kullanımı hususundaki yetkiyi iptaletmeniz halinde, internet/mobil sitemizin bazı işlevlerinin devre dışıkalabileceğini, bazı hizmetlerden yararlanılamayacağını veya sitenin düzgüngörüntüleyemeyeceğinin dikkate alınması gerekmektedir.

14. İŞ BUVERİ POLİTİKASININ YAYINLANMASI

İşbu veripolitikası ve kurallar, Yasal mevzuat kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü ilebirlikte kişisel verileri bulunan kullanıcılara bildirilecek ve SİPARİŞ.MARKET’e ait internet siteleri ile mobil uygulamalarda da yayınlanacaktır.

15. DEĞİŞİKLİKVE GÜNCELLEMELER

KVK uyarıncaVeri Sahibi’ nin sahip olduğu haklar SİPARİŞ.MARKET’ inyükümlülükleridir. Bu çerçevede SİPARİŞ.MARKET’ in ekonomik ve ticarikararı veya Yasal mevzuat veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarıdoğrultusunda değişiklik yapılması ya da yapılmasının gerekmesi halinde bunailişkin bilgilendirmeler, verileri kayıt altına alınan Müşteri ve ilgilikişilere, e-mail, sms, sesli mesaj ve sair mevcut kayıtlı iletişim bilgilerininen az biri üzerinden bildirilecektir.

16. BİLGİEDİNME HAKKI

Bize kişiselverilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için https://www.siparis.market webadresinden Bize Yazın, [email protected] e-postaadresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.